Blog

OUDER-KIND CURSUSSEN  *  PARENT-CHILD COURSES

Voorschoolse muziek educatie betreft de muzikale vorming

van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar.

Preschool music education concerns the musical education 

of children aged 4 months to 4 years.

DREUMESMUZIEK                PEUTERMUZIEK

De kinderen uitnodigen tot meedoen, verbaal en non-verbaal. Uitgaande van hun eigen mogelijkheden. Op die manier verwerven ze muzikale vaardigheden. Van nieuwsgierigheid naar meedoen naar muzikale vorming.  Het doel is om de reeds aanwezige muzikaliteit uit te breiden door middel van pedagogisch onderbouwd muzikaal spel in de groep.


In cursussen van 10 lessen vormen speciale liedjes het  uitgangspunt voor allerlei muziek-activiteiten die aansluiten bij de beleving van het jonge kind.  Liedjes die mee naar huis kunnen worden genomen om ook thuis te zingen. 

Docente: Jose Retra

To invite the children to participate, verbal and nonverbal. From curiosity to participation to musical skills.  


The aim is to expand the already present musicality by means of pedagogically underpinned musical play in the group.


In courses of 10 lessons, special songs create the starting point for all kinds of music activities that connect with the experience of the young child. Songs that can be taken home to sing at home.


Mocht u interesse hebben in een cursus muziek met baby's, neem contact op.