Voorschoolse Muziek Educatie

Early Years Music Education

Ouder-Kind cursussen  *  Parent-Child courses

cursussen voor de Kinderopvang * courses for Daycare Centres

Voorschoolse muziek educatie betreft de muzikale vorming van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar.

Early years music education concerns the musical education of children aged 4 months to 4 years.

To invite the children to participate, verbal and nonverbal. From curiosity to participation to musical skills.  The aim is to expand the already present musicality by means of pedagogically underpinned musical play in the group.

In courses of 10 lessons, special songs create the starting point for all kinds of music activities that connect with the experience of the young child. Songs that can be taken home to sing at home.

For toddlers groups and nurseries there are long and short courses, workshops on location and special courses/workshops for nursery workers.


De kinderen uitnodigen tot meedoen, verbaal en non-verbaal. Uitgaande van hun eigen mogelijkheden. Op die manier verwerven ze muzikale vaardigheden. Van nieuwsgierigheid naar meedoen naar muzikale vorming.  

Het doel is om de reeds aanwezige muzikaliteit uit te breiden door middel van pedagogisch onderbouwd muzikaal spel in de groep. Hierbij gaat het niet om een resultaat maar een process. 

In cursussen van 8 of 10 lessen vormen speciale liedjes het  uitgangspunt voor allerlei muziek-activiteiten die aansluiten bij de beleving van het jonge kind.  

Liedjes die mee naar huis kunnen worden genomen om ook thuis te zingen.  Voor de Kinderopvang zijn er lang en kort durende cursussen en workshops op locatie. Speciale workshops voor pedagogisch mede-werksters zoals "Muziek op de Groep" behoren ook tot de mogelijkheden. 


© Voorschoolse Muziek Educatie 2024

© Early Years Music Education 2024